Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Tinh Yeu Tren Mai Nha

Tinh Yeu Tren Mai NhaTinh Yeu Tren Mai Nha

Director:Châu Kiệt Luân
Diễn viên: Châu Kiệt Luân, Từ Phàm, Vương Học Cẩn, Tăng Chí Vỹ…
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Chiếu Rạp,Phim Âm Nhạc,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Thời lượng::
Năm phát hành: 2013

Infomation: <p> Phim <strong>T&igrave;nh Y&ecirc;u Tr&ecirc;n M&aacute;i Nh&agrave;</strong>:Sau 5 năm vắng b&oacute;ng tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh, nay Chậu Kiệt Lu&acirc;n sẽ t&agrave;i xuất với nhiều vai tr&ograve; trong bộ <strong>phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Tr&ecirc;n M&aacute;i Nh&agrave;</strong>.Phim kể về Tình Yêu Trên Mái Nhà Anh sẽ l&agrave; đạo diễn, nh&agrave; bi&ecirc;n kịch, đạo diễn &acirc;m nhạc v&agrave; nam ch&iacute;nh trong phim.Bộ phim Tình Yêu Trên Mái Nhà Phim lấy bối cảnh những năm của thập ni&ecirc;n 70 với đề t&agrave;i chủ yếu l&agrave; &acirc;m nhạc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; <strong>xem phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Tr&ecirc;n M&aacute;i Nh&agrave; </strong>ch&uacute;ng ta sẽ thấy Kiệt Lu&acirc;n sẽ đan xem v! &agrave;o những bản nhạc l&agrave; những cảnh đua xe v&agrave; v&otilde; thuật v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp mắt. Ngo&agrave;i Ch&acirc;u Kiệt Lu&acirc;n phim c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của 2 diễn vi&ecirc;n cạo gội l&agrave; Từ Ph&agrave;m v&agrave; Vương Học Cẩn. V&igrave; l&agrave; t&aacute;c phẩm đ&aacute;nh dấu sự trở lại của anh n&ecirc;n Kiệt Lu&acirc;n đ&atilde; đầu tư rất nhiều c&ocirc;ng sức v&agrave; t&acirc;m huyết v&agrave;o đ&acirc;y, hy vọng c&aacute;c bạn h&atilde;y <strong>xem phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Tr&ecirc;n M&aacute;i Nh&agrave;</strong> để ủng hộ anh.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>

No comments:

Post a Comment