Tuesday, June 18, 2013

Vua He Sac Lo

Phim Vua He Sac LoVua He Sac Lo

Biên đạo Đang cập nhật
Diễn viên: Đang cập nhật
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Hoạt Hình,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Độ dài: : 104 tập
Publish date: 2012

Nội dung phim: <p> Phim <strong>Vua Hề Sạc L&ocirc;</strong>: Kh&aacute;n giả đ&atilde; từng y&ecirc;u th&iacute;ch nh&acirc;n vật sạc l&ocirc; từ nhiều năm trước khi m&agrave; c&aacute;c thước phim về nh&acirc;n vật g&acirc;y cười n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh trắng đen.Phim kể về Vua Hề Sạc Lô Nay ch&uacute;ng ta sẽ được gặp lại anh ch&agrave;ng vua hề sạc lộ t&ecirc;n Tramp n&agrave;y bằng h&igrave;nh ảnh nổi v&agrave; c&oacute; m&agrave;u sắc đẹp mắt hơn trong <strong>phim Vua Hề Sạc L&ocirc;</strong>.Bộ phim Vua Hề Sạc Lô Vẫn với những t&igrave;nh tiết g&acirc;y cười nhẹ nh&agrave;ng nhưng s&acirc;u sắc nhưng Tramp lần n&agrave;y sẽ sinh động hơn nhảy nh&oacute;t nhiều hơn cho đ&uacute;ng chất hoạt h&i! grave;nh. <strong>Xem phim Vua Hề Sạc L&ocirc;</strong> ch&uacute;ng ta cũng sẽ bắt gặp nhiều n&eacute;t đổi mới so với phi&ecirc;n bản gốc gi&uacute;p kh&aacute;n giả sẽ kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n. Đặc biệt l&agrave; khung cảnh cũng sẽ hiện đại hơn để ph&ugrave; hợp với bối cảnh hiện nay v&agrave; hợp nh&atilde;n quan của trẻ con với những t&igrave;nh tiết ng&acirc;y thơ trong s&aacute;ng. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y <strong>xem phim Vua Hề Sạc L&ocirc;</strong> để c&oacute; thể thư gi&atilde;n cũng như l&agrave; so s&aacute;nh t&igrave;m những điều kh&aacute;c biệt so với ch&uacute; sạc l&ocirc; trắng đen m&agrave; ch&uacute;ng ta từng xem nh&eacute;!</p>

No comments:

Post a Comment