Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Nha Nang

Xem Phim Nha NangNha Nang

Đạo diễn:Đang cập nhật
Diễn viên: Cha In Pyo, Kim Nam Ju, Kim Hyun Ju, Lee Seo Jin, Heo Young Ran...
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Country: Phim Hàn Quốc,
Time:: 60 Tập
Năm phát hành: 2009

Infomation: <p> Phim <strong>Nh&agrave; N&agrave;ng</strong>: Cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n giữa hai con người đến từ hai tầng lớp kh&aacute;c nhau trong x&atilde; hội đ&atilde; gặp phải nhiều kh&oacute; khăn khi cả hai điều qu&aacute; tham vọng.Câu chuyện phim Nhà Nàng Đ&oacute; l&agrave; Tae Ju - con đầu của một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o sống theo kiểu truyền thống v&agrave; Young Wook - xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh gi&agrave;u c&oacute; nhưng ri&ecirc;ng c&ocirc; lại l&agrave; người phụ nữ độc lập v&agrave; th&ocirc;ng minh.Phim Nhà Nàng <strong>Phim Nh&agrave; N&agrave;ng</strong> đ&atilde; cho hai con người n&agrave;y gặp nhau, y&ecirc;u nhau v&agrave; kết h&ocirc;n h&ocirc;n với nhau. T&igrave;nh y&ecirc;u trước v&agrave; sau khi k�! �t h&ocirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng kh&aacute;c nhau, nhưng m&acirc;u thuẫn bắt đầu xảy xa với cặp vợ chồng n&agrave;y. <strong>Xem phim Nh&agrave; N&agrave;ng</strong> ch&uacute;ng ta sẽ c&ograve;n gặp nhiều nh&acirc;n vật kh&aacute;c với ho&agrave;n cảnh v&agrave; t&igrave;nh huống cũng đ&aacute;ng đế ch&uacute; &yacute; v&igrave; nhiều tầng lớp kh&aacute;c nhau. Đặc biệt l&agrave; ngo&agrave;i t&igrave;nh y&ecirc;u th&igrave; phim c&ograve;n đề cặp đến t&iacute;nh chất gia đ&igrave;nh với những người cao tuổi c&ugrave;ng những chứng bệnh của người gi&agrave;. H&atilde;y <strong>xem phim Nh&agrave; N&agrave;ng</strong> để tiếp thu những t&iacute;nh nh&acirc;n văn m&agrave; phim đem lại nh&eacute;!</p>

No comments:

Post a Comment