Tuesday, June 18, 2013

Co Dau Ben Le

Co Dau Ben LeCo Dau Ben Le

Biên đạo Đang cập nhật
Actor/Actress: Poo, Stefan...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Thái Lan,
Độ dài: : 13 tập
Năm phát hành: 2010

Nội dung phim: <p> Phim <strong>C&ocirc; D&acirc;u B&ecirc;n Lề</strong>: Một hợp đồng h&ocirc;n nh&acirc;n đ&atilde; được k&iacute; trong phim, cốt truyện của bộ phim n&agrave;y cũng tương tự như bộ <strong>phim Full House</strong> đ&atilde; từng l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; thị trường Ch&acirc;u &Aacute; của xứ H&agrave;n.Phim Cô Dâu Bên Lề Phim C&ocirc; D&acirc;u B&ecirc;n Lề mở đầu bằng h&igrave;nh ảnh c&ocirc; b&eacute; Rasa mồ c&ocirc;i phải sống chung mẹ kế ham tiền v&agrave; c&ocirc; em g&aacute;i kh&ocirc;ng c&ugrave;ng huyết thống.Trong phim Cô Dâu Bên Lề C&ocirc; lu&ocirc;n sống lạc quan, chăm chỉ l&agrave;m việc v&agrave; cố gắm học tập. C&ocirc; lu&ocirc;n t&ocirc;n trọng mẹ kế v&agrave; thương y&ecirc;u! em g&aacute;i d&ugrave; họ lu&ocirc;n coi c&ocirc; như một c&aacute;i m&aacute;y ATM. <strong>Xem phim C&ocirc; D&acirc;u B&ecirc;n Lề</strong> ch&uacute;ng ta c&ograve;n gặp Akin - một c&ocirc;ng tử suốt ng&agrave;y chỉ lo ăn chơi mặc d&ugrave; tương ai anh sẽ được thừa kế một trung t&acirc;m thể dục thẩm mỹ nhưng anh chẳng quan t&acirc;m g&igrave; đến n&oacute;. Cuối c&ugrave;ng anh phải thu&ecirc; Rasa l&agrave;m vợ anh trong 1 năm khi &ocirc;ng anh bắt anh cưới vợ mới được thừa hưởng gia t&agrave;i. Akin đế &yacute; Rassa từ l&acirc;u v&igrave; c&ocirc; l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i duy nhất d&aacute;m từ chối anh, c&ograve;n Rasa đồng &yacute; hợp đồng h&ocirc;n nh&acirc;n của anh v&igrave; đang cần tiền chữa bện! h cho mẹ kế. <strong>Xem phim C&ocirc; D&aci! rc;u B&ecirc;n Lề</strong> để thấy s&oacute;ng gi&oacute; cuộc đời của Rasa bắt đầu từ khi k&iacute; hợp đồng đ&oacute; v&igrave; c&ocirc; lu&ocirc;n bị bạn g&aacute;i cũ v&agrave; em rể của Akin quấy rầy.</p>

No comments:

Post a Comment