Monday, June 17, 2013

Phim Tu Nhan

Xem Phim Tu NhanTu Nhan

Director:Jordan Brown, Jonatan Burnett
Với sự tham gia của: Eric Breker, Cory Rempel, Dalias Blake...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Hành động,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Time:: 88 Phút
Năm sản xuất: 2013

Infomation: <p> Phim T&ugrave; Nh&acirc;n: Bị giam cầm sau John Rancour - một l&atilde;o h&oacute;a, th&aacute;m tử tham nhũng chạy trốn v&igrave; tội giết một cảnh s&aacute;t vi&ecirc;n trong m&aacute;u lạnh.Phim kể về Tù Nhân Với kẻ th&ugrave; tr&ecirc;n cả hai mặt của ph&aacute;p luật muốn anh ấy chết - Rancour kh&ocirc;ng c&oacute; sự lựa chọn nhưng để t&igrave;m sự gi&uacute;p đỡ từ người đ&agrave;n &ocirc;ng rất c&oacute; tiếp x&uacute;c với tội &aacute;c của m&igrave;nh v&agrave; gửi cho &ocirc;ng sống lưu vong của nh&agrave; b&aacute;o - Tyler Chase.Bộ phim Tù Nhân Phim T&ugrave; Nh&acirc;n: John c&oacute; Tyler bị giam cầm, buộc anh phải tag-c&ugrave;ng v&agrave;o một cuộc đua một đ&ecirc;m với thời gian để tiếp x&uacute;c v&agrave; ti! &ecirc;u diệt c&aacute;c hệ thống tham nhũng m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; gi&uacute;p tạo ra trong năm của m&igrave;nh về lực lượng. Vấn đề phức tạp hơn nữa l&agrave; đối t&aacute;c cũ của John v&agrave; tốt nhất cho bạn b&egrave;, th&aacute;m tử Frank Hanaway, ai muốn g&igrave; hơn l&agrave; để ngăn chặn c&aacute;c cặp từ l&agrave;m cho n&oacute; th&ocirc;ng qua c&aacute;c đ&ecirc;m c&ograve;n sống. Phim T&ugrave; Nh&acirc;n: Khi đ&ecirc;m đeo tr&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c cơ quan bắt đầu chồng chất l&ecirc;n trong thức của họ, Tyler bắt đầu tin rằng c&oacute; nhiều hơn để John Rancour v&agrave; động cơ của &ocirc;ng hơn &ocirc;ng ban đầu bị buộc tội, v&agrave; rằng người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c nơi m&agr! ave; c&aacute;c nh&acirc;n chứng c&oacute; thể! dẫn đến một c&acirc;u chuyện lớn hơn &ocirc;ng bao giờ nghĩ c&oacute; thể.</p>

No comments:

Post a Comment