Tuesday, June 18, 2013

Nhung Ngay Dep Troi

Nhung Ngay Dep TroiNhung Ngay Dep Troi

Biên đạo Đang cập nhật
Diễn viên: Lee Byung-Hun, Choi Ji Woo, Ryu Shi-won, Lee Jung-hyun, Shin Min Ah...
Producted by: : Đang cập nhật
Thể loại: Phim Tình Cảm,
Country: Phim Hàn Quốc,
Thời lượng:: 24 Tập
Năm phát hành: 2001

Nội dung phim: <p> Phim Những Ng&agrave;y Đẹp Trời: Mở đầu phim l&agrave; bối cảnh của một c&ocirc; nhi viện v&agrave; xoay quanh một c&ocirc; b&eacute; g&aacute;i.Bộ phim Những Ngày Đẹp Trời L&uacute;c bấy giờ c&ocirc; đ&atilde; kh&ocirc;ng may l&agrave;m bỏng một đứa b&eacute; g&aacute;i kh&aacute;c n&ecirc;n lu&ocirc;n cảm thấy ăn năn v&agrave; hối hận, cố đ&atilde; b&ugrave; đắp bằng c&aacute;ch xem c&ocirc; b&eacute; kia như l&agrave; em ruột của m&igrave;nh.Câu chuyện phim Những Ngày Đẹp Trời Lớn l&ecirc;n 1 ch&uacute;t c&ocirc; l&ecirc;n th&agrave;nh phố học nhưng t&igrave;nh cảm chị em vẫn tốt, một ng&agrave;y nọ, c&ocirc; em v&igrave; thương nhớ chị n&ecirc;n đ&atilde; trốn viện c&ocirc; nhi l&ecirc;n t&igrave;m chị. Phi! m Những Ng&agrave;y Đẹp Trời bắt đầu những s&oacute;ng gi&oacute; cuộc đời của c&ocirc; g&aacute;i khi hai chị em hẹn gặp nhau v&agrave; c&ocirc; đ&atilde; bị tai nạn đ&uacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;. V&agrave; cuối c&ugrave;ng c&ocirc; đ&atilde; bị em m&igrave;nh giận v&igrave; c&ocirc; ta vốn c&oacute; t&iacute;nh n&ocirc;ng nỗi v&agrave; bảo thủ. Xem phim Những Ng&agrave;y Đẹp Trời để tiếp tục chứng kiến những cảnh &eacute;o le khi nơi c&ocirc; chị l&agrave;m việc c&oacute; hai anh em c&ugrave;ng cha kh&aacute;c mẹ điều đem l&ograve;ng y&ecirc;u mến c&ocirc;. Hai người đ&oacute; l&agrave; con &ocirc;ng chủ, nhưng o&aacute;i ăm thay khi c&ocirc; em của c&ocirc; lại đem l&ograve;ng y&ecirc;u! một trong hai người con trai đ&oacute;. V&igrav! e; thế m&agrave; m&acirc;u thuẫn v&agrave; hiểu lầm của hai chị em ng&agrave;y c&agrave;ng tăng th&ecirc;m. Mối t&igrave;nh tay tư phức tạp n&agrave;y sẽ c&oacute; kết quả như thế n&agrave;o? Hai chị em của họ liệu c&oacute; thể h&oacute;a giải được hiểu lầm hay kh&ocirc;ng? C&aacute;c bạn h&atilde;y xem phim Những Ng&agrave;y Đẹp Trời để t&igrave;m c&acirc;u trả lời nh&eacute;.</p>

No comments:

Post a Comment