Wednesday, June 19, 2013

Xem phim Ba Thien Kim Nha Ho Ha

Xem Phim Ba Thien Kim Nha Ho HaBa Thien Kim Nha Ho Ha

Director:Thẩm Di
Với sự tham gia của: Trương Mông, Trần Sở Hào, Khưu Trạch, Đường Yên, Thích Vy...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Phim nước: Phim Đài Loan,
Thời lượng:: 40 tập
Năm phát hành: 2010

Nội dung phim: <p> Phim <strong>Ba Thi&ecirc;n Kim Nh&agrave; Họ Hạ</strong>: Hạ Ch&aacute;nh T&ugrave;ng l&agrave; đổng sự trưởng của một c&ocirc;ng ty kiến tr&uacute;c lơn, &ocirc;ng đang sống rất hạnh ph&uacute;c b&ecirc;n vợ v&agrave; hai c&ocirc; con g&aacute;i.Bộ phim Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ Tuy nhi&ecirc;n chỉ c&oacute; c&ocirc; chị l&agrave; Hạ Hữu Thiện l&agrave; được c&ocirc;ng khai c&ograve;n c&ocirc; em Hạ Thi&ecirc;n Mỹ th&igrave; kh&ocirc;ng ai biết đến.Câu chuyện phim Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ <strong>Phim Ba Thi&ecirc;n Kim Nh&agrave; Họ Hạ</strong> bắt đầu những s&oacute;ng gi&oacute; khi c&oacute; sự xuất hiện của Dương Ch&acirc;n Ch&acirc;n. Ch&acirc;n Ch&acirc;n l&agrave; con g&aacute;i của Hạ Ch&aacute;nh T&ugrave! ;ng v&agrave; người y&ecirc;u cũ t&ecirc;n Dương Liễu nhưng &ocirc;ng kh&ocirc;ng hề hay biết. Ch&acirc;n Ch&acirc;n c&oacute; niềm đam m&ecirc; kiến tr&uacute;c giống như cha ruột của m&igrave;nh. S&oacute;ng gi&oacute; dữ dội nhất cho gia đ&igrave;nh n&agrave;y khi Ch&acirc;n Ch&acirc;n v&agrave; Hữu Thiện c&ugrave;ng y&ecirc;u Chung Hạo Thi&ecirc;n - một nh&agrave; thiết kế trẻ. <strong>Xem phim Ba Thi&ecirc;n Kim Nh&agrave; Họ Hạ</strong> để xem kết cuộc của chuyện t&igrave;nh tay ba n&agrave;y khi Ch&acirc;n Ch&acirc;n v&agrave; Hạo Thi&ecirc;n l&agrave; bạn thanh mai tr&uacute;c m&atilde; v&agrave; đem l&ograve;ng y&ecirc;u nhau. C&ograve;n Hữu Thiện th&igrave; gặp Hạo Thi&ecirc;n l&uacute;c c&ocirc; c&ograve;n dị t�! ��t nhưng c&ocirc; l&agrave; một c&ocirc; g&! ;aacute;i đầy thủ đoạn khi t&igrave;m mọi c&aacute;ch chia rẽ Hạo Thi&ecirc;n v&agrave; Ch&acirc;n Ch&acirc;n. Khi <strong>xem phim Ba Thi&ecirc;n Kim Nh&agrave; Họ Hạ</strong> ch&uacute;ng ta c&ograve;n chứng kiến chuyện t&igrave;nh nhiều đau khổ của Thi&ecirc;n Mỹ v&agrave; Nghi&ecirc;m C&aacute;ch - một gi&aacute;m đốc trẻ.</p>

No comments:

Post a Comment