Wednesday, June 19, 2013

Xem phim Mau Nhuom Tu Cam Thanh

Xem Phim Mau Nhuom Tu Cam ThanhMau Nhuom Tu Cam Thanh

Đạo diễn:Lưu Hưng Toàn
Diễn viên: Mễ Tuyết, Lý Thanh Sơn, Lưu Dĩnh, Bạch Lệ Hồng, Dương Trạch Lâm...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Phim nước: Phim Hồng Kông,
Thời lượng:: 30 Tập
Publish date: 2013

Nội dung phim: <p> Phim <strong>M&aacute;u Nhuộm Tử Cấm Th&agrave;nh</strong> tập 5 6 7: Lấy bối cảnh ở thời ho&agrave;ng đế H&agrave;m Phong, ch&iacute;nh trị l&uacute;c bấy giờ rất rối ren v&igrave; khi vua mới l&ecirc;n ng&ocirc;i th&igrave; m&ugrave;a m&agrave;ng thất b&aacute;t, thi&ecirc;n tai th&igrave; xảy ra li&ecirc;n tục.Phim Máu Nhuộm Tử Cấm Thành H&agrave;m Phong b&ecirc;n cạnh lo cho nh&acirc;n d&acirc;n c&ograve;n một mối lo kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; người em ruột t&ecirc;n Vương Dịch Tố v&igrave; anh ta l&agrave; người vừa c&oacute; t&agrave;i vừa c&oacute; đức.Trong phim Máu Nhuộm Tử Cấm Thành Ng&ocirc;i vua lẽ ra l&agrave; thuộc về anh ta nhưng do may mắn H&agrave;m Phong đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i n&ecirc;n Dịch! Tố lu&ocirc;n l&agrave; 1 nỗi lo cứ &acirc;m ĩ trong l&ograve;ng của ho&agrave;ng đế l&uacute;c bấy giờ. <strong>Phim M&aacute;u Nhuộm Tử Cấm Th&agrave;nh</strong> c&ograve;n l&agrave; cuộc chiến chốn th&acirc;m cung khi Ngọc Lan lu&ocirc;n mong chờ được diện kiến ho&agrave;ng thượng. C&ocirc; kh&ocirc;ng bao giờ chịu ngồi y&ecirc;n chờ đợi m&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m mọi c&aacute;ch để đạt được điều m&igrave;nh muốn. Cuối c&ugrave;ng, Ngọc Lan đ&atilde; gặp đươc ho&agrave;ng thượng. Nhưng khi <strong>xem phim M&aacute;u Nhuộm Tử Cấm Th&agrave;nh</strong> ch&uacute;ng ta sẽ thấy, Ngọc Lan kh&ocirc;ng như c&aacute;c phi tầng kh&aacute;c đấu đ&aacute; với nhau v&igrave; vị tr&iacute; chốn hậu cung m&agra! ve; Ngọc Lan lu&ocirc;n c&oacute; hứng th&uacu! te; với ch&iacute;nh trị. Bằng năng lực v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của 1 v&agrave;i người Ngọc Lan dần dần đ&atilde; khẳng định được vị thế của m&igrave;nh trong cung. V&agrave; cuối c&ugrave;ng b&agrave; c&oacute; chỗ đứng vững chắc về ch&iacute;nh trị khi nhắc đến Từ Hy th&aacute;i hậu th&igrave; ai cũng biết. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng <strong>xem phim M&aacute;u Nhuộm Tử Cấm Th&agrave;nh</strong> để xem l&agrave;m thế n&agrave;o m&agrave; từ một Ngọc Lan b&igrave;nh thường đ&atilde; trở th&agrave;nh một người phụ nữ quyền uy.</p>

No comments:

Post a Comment