Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Co Mot Ngay

Xem Phim Co Mot NgayCo Mot Ngay

Đạo diễn:Tsui Yu On, Catherine Tsang
Actor/Actress: Tống Thiên Mỹ, Thành Hiền, Lý Chung Nguyên...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Country: Phim Hàn Quốc,
Time:: 20 Tập
Năm phát hành: 2010

Infomation: <p> Phim <strong>C&oacute; Một Ng&agrave;y</strong>: Xưa nay những chuyện t&igrave;nh bạn tan vỡ chỉ v&igrave; một người phụ nữ hay một người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n mới mẻ g&igrave; với ch&uacute;ng ta trong x&atilde; hội ng&agrave;y nay.Bộ phim Có Một Ngày Cao &Acirc;n Huệ c&agrave; Ng&ocirc; Vũ Lai l&agrave; đ&ocirc;i bạn th&acirc;n l&acirc;u năm với nhau trong <strong>phim C&oacute; Một Ng&agrave;y</strong> mặc d&ugrave; hai người c&oacute; xuất th&acirc;n v&agrave; ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau.Câu chuyện phim Có Một Ngày Cao &Acirc;n Huệ từ nhỏ lớn l&ecirc;n trong t&igrave;nh thương của cha mẹ v&agrave; gia đ&igrave;nh gi&agrave;u c&oacute; khi cha c&ocirc; l&agrave; viện trưởng c�! ��a một bệnh viện v&agrave; c&ocirc; lại l&agrave; c&ocirc; con g&aacute;i duy nhất. C&ograve;n Ng&ocirc; Vũ Lai khi ch&uacute;ng ta <strong>xem phim C&oacute; Một Ng&agrave;y</strong> th&igrave; lại l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn hơn, c&ocirc; lớn l&ecirc;n trong c&ocirc; nhi viện d&ugrave; c&oacute; việc l&agrave;m nhưng cuộc sống kh&ocirc;ng ổn định. Cao Huệ &Acirc;n c&oacute; chồng l&agrave; b&aacute;c sĩ Giang Th&acirc;n Anh v&agrave; họ c&oacute; cuộc sống rất hạnh ph&uacute;c. Cho đến khi Huệ &Acirc;n ra tay gi&uacute;p đỡ Vũ Lai th&igrave; Vũ Lai lại chiếm đoạt lu&ocirc;n chồng của c&ocirc; l&agrave;m cuộc sống của c&ocirc; đảo lộn. V&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agra! ve; dẫn đến ly h&ocirc;n. <strong>Xem phim C&am! p;oacute; Một Ng&agrave;y</strong> để xem kết cục của người bị mất chồng v&agrave; người đi cướp chồng bạn, liệu t&igrave;nh bạn của họ sẽ ra sao khi giữa họ c&oacute; người đ&agrave;n &ocirc;ng Giang Th&acirc;n Anh.</p>

No comments:

Post a Comment