Monday, June 17, 2013

Xem phim Moi Thu Tien Kiep

Phim Moi Thu Tien KiepMoi Thu Tien Kiep

Director:Đang cập nhật
Diễn viên: Tono Pakin, Jui Warattaya, Pim Pimmada, Ak Akarat, Fang Pitchaya, Pin Kejmanee, Puri Hiranpruk, Anne Alicia...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Thái Lan,
Time:: 12 tập
Năm phát hành: 2013

Nội dung phim: <p> Phim Mối Th&ugrave; Tiền Kiếp: Những năm gần đ&acirc;y phim truyền h&igrave;nh Th&aacute;i Lan đang lớn mạnh v&agrave; được rất nhiều kh&aacute;n giả quan t&acirc;m v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; những bộ phim đ&oacute; kh&ocirc;ng những c&oacute; nội dung hay gi&agrave;u t&iacute;nh nh&acirc;n văn m&agrave; c&ograve;n quy tụ d&agrave;n diễn vi&ecirc;n đẹp v&agrave; t&agrave;i năng.Phim kể về Mối Thù Tiền Kiếp Phim Mối Th&ugrave; Tiền Kiếp cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ.Bộ phim Mối Thù Tiền Kiếp Phim Mối Th&ugrave; Tiền Kiếp sẽ mang đến cho ta th&ocirc;ng điệp đẹp đẽ về t&igrave;nh y&ecirc;u khi hai người y&ecirc;u nhau trong phim d&ugrave; ho&agrave;n cảnh x&atilde; hội c&oacute; kh&aacute;c biệt nhưng họ lu&ocirc;! n biết phấn đấu để bảo vệ t&igrave;nh y&ecirc;u của họ. Đ&oacute; l&agrave; chuyện t&igrave;nh giữa một cậu chủ gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; một c&ocirc; người l&agrave;m trong nh&agrave;. Họ lu&ocirc;n cố gắn phấn đấu để c&oacute; một chuyện t&igrave;nh đẹp nhưng lại c&oacute; c&aacute;i kết th&uacute;c buồn. Phim Mối Th&ugrave; Tiền Kiếp tiếp nối c&acirc;u chuyện t&igrave;nh đ&oacute; khi hai người v&ocirc; t&igrave;nh gặp lại nhau, qu&aacute; khứ &ugrave;a về trong họ? Liệu họ c&oacute; đến với nhau lần nữa để tiếp tục mối t&igrave;nh dang dở ng&agrave;y xưa hay kh&ocirc;ng?</p>

No comments:

Post a Comment