Tuesday, June 18, 2013

Phim Bon Chi Em

Phim Bon Chi EmBon Chi Em

Biên đạo Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Park Ye Jin, Ahn Yeon Hong, Chae Rim, Kim Chan Woo, Han Jae Seok, Hwang Soo Jung...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Hàn Quốc,
Time:: 20 Tập
Năm phát hành: 2001

Nội dung phim: <p> Phim <strong>Bốn Chị Em</strong> n&oacute;i về cuộc sống của 4 chị em ruột với những thăng trầm trong cuộc sống.Phim kể về Bốn Chị Em Chị cả l&agrave; chị c&ugrave;ng cha kh&aacute;c mẹ với 3 c&ocirc; g&aacute;i c&ograve;n lại nhưng lại lu&ocirc;n hết m&igrave;nh chăm lo cho c&aacute;c em của m&igrave;nh như l&agrave; em ruột.Bộ phim Bốn Chị Em Chị cả ch&iacute;nh l&agrave; Hae Jung - người lu&ocirc;n tốt bụng v&agrave; sống tử tế. <strong>Phim Bốn Chị Em</strong> cũng n&oacute;i về c&ocirc; g&aacute;i thứ 2 l&agrave; Yu Jin - một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; nhiều tham vọng nhưng rất thẳng thắn. C&ograve;n Yu Mi l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i ham vật chất n&ecirc;n c&ocirc; sẵn s&agrave;ng đ&iacute;nh h&ocirc;n vớ! i một người đ&agrave;n &ocirc;ng gi&agrave;u c&oacute; mặc d&ugrave; c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; người y&ecirc;u. <strong>Xem phim Bốn Chị Em</strong> để tiếp tục gặp c&ocirc; em &uacute;t Yu Sun đang học trung học nhưng lại c&oacute; t&iacute;nh c&aacute;ch nổi loạn khi đem l&ograve;ng y&ecirc;u thầy gi&aacute;o của m&igrave;nh. D&ugrave; 4 chị em của họ mỗi người một t&iacute;nh c&aacute;ch nhưng điểm chung l&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm t&igrave;nh y&ecirc;u đ&iacute;ch thực cho cuộc đời m&igrave;nh. V&agrave; đặc biệt l&agrave; khi <strong>xem phim Bốn Chị Em</strong> ch&uacute;ng ta thấy 4 chị em n&agrave;y lu&ocirc;n c&oacute; những m&acirc;u thuẫn v&agrave; xung đột với nhau nhưng lại lu&ocirc;n qua! n t&acirc;m v&agrave; chăm s&oacute;c cho nhau.&l! t;/p>

No comments:

Post a Comment