Tuesday, June 18, 2013

Phim Ke Tan Cong La Mat

Xem Phim Ke Tan Cong La MatKe Tan Cong La Mat

Director:Brian Trenchard, Smith
Diễn viên: Cuba Gooding Jr., Emmanuelle Vaugier, Evert McQueen...
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Hành động,
Country: Phim Mỹ,
Thời lượng:: 92 Phút
Publish date: 2013

Infomation: <p> Phim <strong>Kẻ Tấn C&ocirc;ng Lạ Mặt</strong>: Lừa dối tuyệt đối l&agrave; một bộ phim h&agrave;nh động mới ph&aacute;t h&agrave;nh.Phim Kẻ Tấn Công Lạ Mặt <strong>Phim Kẻ Tấn C&ocirc;ng Lạ Mặt</strong>: D&agrave;n diễn vi&ecirc;n ng&ocirc;i sao ch&iacute;nh l&agrave; Evert McQueen, Emmanuaelle Vaugier v&agrave; Cuba Gooding Jr Ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu tr&igrave; ho&atilde;n v&agrave;o buổi tối tr&ecirc;n cầu t&agrave;u, nơi một nh&agrave; m&ocirc;i giới của FBI đ&atilde; được biết đến như bởi một người n&agrave;o đ&oacute; đến gi&uacute;p đỡ anh ta ra khỏi một t&igrave;nh huống chết người &ocirc;ng đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra m&igrave;nh in c&aacute;c nh&agrave; m&ocirc;i giới sẽ ở đ&oacute; trong m�! ��t cơ hội để nh&igrave;n thấy người đ&agrave;n &ocirc;ng bị lấy đi d&ugrave;ng s&uacute;ng để mua ch&uacute;ng để bỏ thuốc l&aacute;.Trong phim Kẻ Tấn Công Lạ Mặt <strong>Xem phim Kẻ Tấn C&ocirc;ng Lạ Mặt</strong>: Một trận chiến nảy sinh v&agrave; c&aacute;c tay s&uacute;ng c&oacute; được đi với người bị thiệt hại cơ thể con người, l&agrave;m cho ph&iacute;a sau một trong tầm tay của kẻ yếu đuối của m&igrave;nh tr&ecirc;n cầu t&agrave;u. Khi họ kiểm tra c&aacute;c dấu ng&oacute;n tay ra họ ph&aacute;t hiện ra n&oacute; kết nối với một người đ&agrave;n &ocirc;ng m&agrave; họ tin rằng đ&atilde; qua đời hai thập kỷ trước đ&acirc;y, do đ&oacute;, c&oacute; li&ecirc;n lạc với người bạn đời của &ocirc;ng l&! amp;agrave; một nh&agrave; văn kh&eacute;o l&ea! cute;o v&agrave; b&acirc;y giờ cả hai đều kiểm tra tại &Uacute;c. <strong>Xem phim Kẻ Tấn C&ocirc;ng Lạ Mặt</strong>: FBI v&agrave; govt &Uacute;c đang cố gắng để c&oacute; được bằng chứng của tội phạm tr&ecirc;n một chủ rất gi&agrave;u c&oacute; kinh doanh xoắn v&agrave; c&oacute; vẻ như &ocirc;ng l&agrave; ph&iacute;a sau sự mất m&aacute;t thứ hai của cuộc sống của người bị ng&oacute;n ch&iacute;n.</p>

No comments:

Post a Comment